Služby

Ekonomické a finančné služby

• samostatné vedenie bežných a úverových účtov vlastníkov bytov a FPÚaO bytového domu
• rozpočítavanie nákladov za služby spojené s bývaním
• poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
• zabezpečenie úverov k modernizácii, resp. obnove bytového domu

Technické služby

• údržba, oprava a modernizácia bytového domu
• podrobná pasportizácia bytového domu s vypracovaním plánu opráv
• prevádzka a revízia vyhradených technických zariadení
• zabezpečenie dodávky energií
• zabezpečenie meracej a regulačnej techniky
• havarijná a poruchová služba

Právne služby

• právne poradenstvo, právny servis s vymáhaním nedoplatkov
• uzatváranie dohôd o splatení dlhu
• realizácia výkonu zákonného záložného práva
• vypracovanie návrhu a zabezpečenie exekučných konaní a dobrovoľnej dražby